$left
$middle

Växtlighet, pergolor och häckar

Du behöver inte söka bygglov eller skicka in teknisk anmälan för pergolor, spaljéer eller häckar så länge de inte uppförs i anslutning till en byggnad. Det innebär till exempel att du får ha en häck som är högre än ett bygglovspliktigt plank. Det finns dock vissa riktlinjer du måste följa gällande trafiksäkerhet.

Pergola i anslutning till byggnad – ansök om bygglov

Om du ska bygga en pergola i anslutning till en byggnad och i ett synligt läge behöver du oftast bygglov för fasadändring. Detta gäller exempelvis om pergolan ska placeras på en takterrass.

Växtligheten får inte skymma sikten

Du som fastighetsägare ansvarar för att växtlighet inom fastigheten inte skymmer sikten eller hänger ut över cykel- och gångbanor.

Spaljéer och pergolor – växtlighet intill tomtgräns

Spaljéer och pergolor är öppna trädgårdsarrangemang som i hela sin längd har en öppenhetsgrad på 50 procent eller mer. Därför kräver de inte bygglov. En pergola måste dock vara utan tak, oavsett vilket material det är, för att klassas som pergola.

Växtlighet som tränger över till grannen

Den grannen på vars tomt eventuella grenar eller rötter tränger in får grannen själv ta bort grenar eller rötter, men det får inte ske på sådant sätt att växtligheten kan skadas. Skulle växtligheten ta skada kan den som tagit bort växtlighet bli skadeståndsskyldig.

Dessutom ska den granne som äger växtligheten först få möjlighet att hålla efter sin grönska inne på granntomten.

Växtlighet regleras av Jordabalken

Själva växtligheten regleras inte av plan- och bygglagen utan är främst en civilrättsligfråga. Då är det Jordabalken som styr vad som får/inte får göras gällande växtlighet i tomtgräns.

Läs mer

Kontakta oss

sv