$left
$middle

5502

Dp 5502, fastigheten Styckmästaren 31 i Eriksfält

Granskning 2 av detaljplan för fastigheten Styckmästaren 31. Under granskningstiden 27 april –18 maj 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsägarförteckning.

Inom fastigheten finns ett befintligt vandrarhem. Planförslaget möjliggör att befintligt vandrarhem kan vara kvar med samma användning och att byggnaden kan byggas om och inrymmas med bostäder, centrumverksamhet och vårdboende. Planförslaget möjliggör också en förtätning av fastigheten genom att tillskapa ytterligare en byggrätt för bostäder med centrumverksamhet i bottenvåningen. Den tillkommande byggnaden avses uppföras med långsidan parallellt med den befintliga vandrarhemsbyggnaden i nord-sydlig riktning och med kortsidorna ut mot Jöns Risbergsplan i norr och mot enbostadshusen i söder.

Inom planområdet finns ett tiotal träd, varav elva har bedömts ha ett högt naturvärde. För att bevara fastighetens öppna och grönskande karaktär har den tillkommande byggnaden placerats på redan hårdgjord yta och på betryggande avstånd från träden. Plankartan reglerar att de träd med högst naturvärde inte får fällas, med undantag för träd som är sjuka eller innebär en säkerhetsrisk.

Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen som anger blandad stadsbebyggelse.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 19 januari – 19 februari 2018. Därefter skickades detaljplanen ut på granskning mellan 22 juli – 30 augusti 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen och i utlåtande efter granskning. De förändringar som har gjorts sedan granskningstiden har bedömts föranleda en förnyad granskning.

Vänsterpartiet, Liberalerna och Moderaterna har lämnat särskilda yttranden över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Sverigedemokraterna har lämnat ett särskilt yttrande över beslut att låta planförslaget gå ut på granskning. De särskilda yttrandena bifogas.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 27 april –18 maj 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv