$left
$middle

5644

Dp 5644, för fastigheterna Lockarp 31:1 m.fl.

Granskning av detaljplan för fastigheten Lockarp 31:1 m.fl. i Lockarp i Malmö (Dp 5644). Under granskningstiden 2 januari – 31 januari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Planförslaget kommer att presenteras på ett granskningsmöte tisdagen den 17 januari 2023 kl. 17.00 i Pelarrummet vid Stadshusets foajé, August Palms plats 1, Malmö.

Alla intresserade hälsas välkomna!

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationsplan, miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget ska möjliggöra uppförandet av en depå för elbussar i anslutning till trafikplats Lockarp i Malmö.

Bussdepån ska säkerställa en depåkapacitet som klarar den kommande utvecklingen av kollektivtrafiken i Malmö. Samtidigt är bussdepån viktig för elektrifieringen av Malmös stadsbussar och Malmös åtaganden i Storstadspaketet inom Sverigeförhandlingen.

Planförslaget möjliggör bussdepåns behov av byggnader och anläggningar samt uppställningsytor för laddning av elbussar, rangeringsytor och parkering.

Detaljplaneförslaget är framtaget i enlighet med gällande översiktsplan och granskningsförslaget till ny översiktsplan. Detaljplaneförslaget avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för översiktsplanen. Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att riksintresse för kulturmiljövård inte tillgodoses utanför Yttre Ringvägen.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 11 januari – 21 februari 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2 januari – 31 januari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv