$left
$middle

5652

Dp 5652, för del av fastigheten Pilåkern 1 i Solbacken

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet

Planuppdrag

sv