$left
$middle

5673

ÄDp 5673, fastigheten Pilen 2 i Västra Sorgenfri

Granskning av detaljplan för fastigheten Pilen 2 i Västra Sorgenfri. Under granskningstiden 22 maj – 16 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av ett tillägg till gällande planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning och samrådsredogörelse.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 77 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelse om att byggnaden endast får innehålla fyra våningar och att vind inte får inredas för bostadsändamål tas bort. Detta innebär att vinden på fastigheten Pilen 2 kan inredas till bostäder, våning fem. bedöms möjliggöra cirka sju nya bostadsrum i varierande storlek (mellan ca 45–85 kvadratmeter) på vinden om de slås samman med underliggande, befintlig lägenhet till en etagelägenhet. Alternativt bedöms planändringens genomförande generera cirka åtta nya lägenheter om de utgör högst 35 kvadratmeter på vinden.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 78 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelse om att gården inte får bebyggas ändras till att gården får bebyggas med mindre komplementbyggnader om totalt högst 50 kvadratmeter byggnadsarea. Var enskild enhet får inte överstiga 25 kvm Detta för att säkerställa plats för vistelseytor, cykelparkering och avfallshantering när fler bostäder skapas inom kvarteret. Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är tre meter.

Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 24 maj – 21 juni 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 22 maj – 16 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5673 Underrättelse om granskning
  • ÄDp 5673 Planbeskrivning Granskning
  • ÄDp 5673 Samrådsredogörelse

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv