$left
$middle

5685

Dp 5685, för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllievång

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. (öster om stadsdelsparken) i Hyllievång i Malmö (Dp 5685). Under granskningstiden 9 februari – 9 mars 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

Ny blandad bebyggelse med tydlig kvartersstadsstruktur genomkorsad av grönskande, trygga och trivsamma gaturum. Bebyggelsen kommer att bilda kanten till stadsdelsparken och till Hyllie boulevard. Förslaget möjliggör ca 560 bostäder, kontor, ett parkeringshus och en förskola för ca 120 barn.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom inte möjliggör någon verksamhet med betydande omgivningspåverkan i form av risk för olyckor, buller eller annan påverkan på säkerhet och hälsa. Planområdets föreslagna användning påverkar inte andra planers miljöeffekter.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 29 januari – 26 februari 2021. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Moderaterna och Centerpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Moderaterna och Centerpartiet samt Sverigedemokraterna har reserverat sig vid stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Sverigedemokraterna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 9 februari – 9 mars 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv