$left
$middle

Dp 5689, fastigheten Ärligheten 2 i Annelund

Granskning av ändring av detaljplan för fastigheten Ärligheten 2 i Annelund . Under granskningstiden 26 juni – 24 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av ett tillägg till gällande planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning och samrådsredogörelse.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 162 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelse om att byggnaden endast får innehålla fyra våningar och att vindar inte får inredas tas bort. Detta innebär att vinden på fastigheten Ärligheten 2 kan inredas till bostäder. Ändringen av detaljplan bedöms generera cirka tio nya bostäder på vinden om de utgör högst 35 kvadratmeter boarea.
  • Bestämmelse om takets lutningsvinkel tas bort eftersom taket är utfört med annan lutning.

Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planändringens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 24 maj – 21 juni 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 26 juni – 24 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5689 Underrättelse om granskning
  • ÄDp 5689 Planbeskrivning Granskning
  • ÄDp 5689 Samrådsredogörelse

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

Senast ändrad:

sv