$left
$middle

5750

Dp 5750, Landskamreraren 5 och del av Landskamreraren 6

Granskning av detaljplan för fastigheterna Landskamreraren 5 och del av Landskamreraren 6 i Örtagården i Malmö (Dp 5750). Under granskningstiden 3 mars – 10 april 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

 • Planförslaget medger en ny förskolebyggnad i två till tre våningar. Förskolegård planeras norr och öster om byggnaden. Byggnadens placering har styrts efter behov av samlad friyta, bullerskydd, närhet till angöring samt anpassats för bevarande av vegetation. En byggnad vid gatan definierar även gaturummet och bidrar med liv mot gatan under verksamhetstid.
 • Befintligt miljöhus för bostäder behålls i planförslaget.
 • Utvalda träd omfattas av skydd mot fällning.
 • Hårds väg kan nyttjas för angöring för leveranser och avfallsfordon. Parkering för rörelsehindrades fordon föreslås i planområdets sydvästra del med åtkomst via Landskamreraren 6. Övrig bilparkering planeras att ske genom parkeringsavtal utanför planområdet.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom förhållandena på platsen inte bedöms förändras på ett sådant sätt att det innebär en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 9 december 2021 - 3 februari 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet och har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag och Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande. Ytterligare reservationer har framförts vid beslut om samråd av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 3 mars – 10 april 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5750 Underrättelse om granskning
 • Dp 5750 Planbeskrivning Granskning
 • Dp 5750 Samrådsredogörelse
 • Dp 5750 Plankarta Granskning
 • SBN 2021-03-25 §104a reservation (M) och (C)(SBN-2018-1113-13)
 • SBN 2021-03-25 §104b reservation (SD)(SBN-2018-1113-14)
 • SBN 2021-03-25 §104c särskilt yttrande (V)(SBN-2018-1113-15)
 • SBN 2021-04-22 §132a särskilt yttrande (M, C)(SBN-2018-1113-19)
 • SBN 2021-11-25 §444a reservation (M,C)(SBN-2018-1113-29)
 • SBN 2021-11-25 §444b reservation (SD)(SBN-2018-1113-30)

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv