$left
$middle

5760

Dp 5760, Husie 172:75 i Östra Skrävlinge

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till detaljplan för fastigheten Husie 172:75 m.fl. i Östra Skrävlinge i Malmö (Dp 5760). Under samrådstiden 22 december–20 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget. Längre ner på sidan finns anmälan till samrådsmöte som hålls den 7 februari.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns en fastighetsförteckning i ärendet.

Planförslaget innebär:

  • Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra bostäder och fastställa mark för park och natur. Vidare är syftet att ta tillvara naturvärden och uppnå en god boende- och stadsmiljö genom att möjliggöra bostäder som är anpassade till och utvecklar omgivningens småskaliga och gröna kvaliteter. Detaljplanen syftar även till att tillgodose dagvatten- och skyfallslösningar och möjlighet för rekreation.
  • Detaljplanen möjliggör för cirka 60 bostäder i radhus i 1,5 till 2,5 våningar.
  • Mark i norr planläggs som park i syfte att hantera dag- och skyfallsvatten i ett skålat dike.
  • Mark i östra delen av planområdet planläggs som natur för att bevara befintliga naturvärden samt säkerställa markens tillgänglighet för allmänheten.
  • Detaljplanen gör det möjligt att ansluta planområdet med en ny infart och korsning i sydväst. Femtorpsvägen kopplas till den nya korsningspunkten. Korsningen sammanfaller med och kan förlängas i enlighet med utpekad förlängning av Ellenborgsvägen enligt översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom marken redan är ianspråktagen och att föreslagen markanvändning inte bedöms ha någon negativ miljöpåverkan. Detaljplanen kommer medföra sanering av mark.

Samråd – nu kan du tycka till om förslaget!

Under samrådstiden 22 december–20 februari 2023 kan du som berörs av planförslaget tycka till om det och lämna in dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret. Under den här tiden finns planförslaget tillgängligt här på webben och på plats på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1. Ett digitalt samrådsmöte hålls 7 februari kl. 18.00–19.00 där du kan delta för att få veta mer om förslaget. Läs mer om hur du anmäler dig längre ner på sidan.

Såhär lämnar du dina synpunkter

Dina synpunkter ska lämnas in skriftligt till något av följande alternativ:

Tänk på:

  • Märk ditt meddelande med Dp 5760
  • Skriv under med namn och adress

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella ändringar kommer planförslaget att bli tillgängligt för granskning, och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter. För att kunna överklaga en antagen detaljplan måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Anmälan till digitalt samrådsmöte

7/2 kl. 18.00–19.00

Om du vill delta på samrådsmötet den 7 februari behöver du anmäla dig här. Mötet sker på Teams och du ansluter till mötet via en länk som du får skickad till din e-postadress när du anmäler dig. Du kan ansluta via webbläsaren på din dator, mobil eller padda. Vi kommer börja med att presentera planförslaget och därefter besvarar vi dina frågor.

Observera att du behöver vara anmäld till mötet för att kunna delta.

Samrådshandlingar

sv