$left
$middle

5779

Dp 5779, kvarteret Kulthuset 1 i Svågertorp i Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Kulthuset 1. Under samrådstiden 5 september - 3 oktober 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär en ökning av byggrätten inom befintlig fastighet med:

  • 11 000 m2 BTA centrumverksamhet på bottenvåning
  • 21 000 m2 BTA kontor

i ny kontorsbyggnad.

  • 9 000 m2 BTA parkering

i nytt parkeringshus med centrumverksamhet på bottenvåning.

Marken som inom fastigheten tas i anspråk för dessa byggnader utgörs av parkering idag. Den nya kontorsbyggnaden kommer att variera i höjd mellan en och fem våningar, högst 27 m. Det nya parkeringshuset planeras bli 14 m högt. Befintligt varuhus inklusive tillkommande lager för e-handel innefattar 52 000 m2 BTA handel. Förslaget möjliggör totalt 93 000 m2 BTA.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 september - 3 oktober 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv