$left
$middle

5786

Dp 5786, Brandnävan 1 m.fl. i Videdal

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Brandnävan 1 m.fl. i Videdal. Under samrådstiden 8 juni – 21 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

 • Att byggnader på Brandnävan 1 och 2 fortsatt kan användas för kontor, men också för skola och lättare vård.
 • En möjlig ny byggnad på Svedjenävan 4 som kan användas för gymnasium och vuxenutbildning, idrottshall, lättare vård och kontor.
 • Att byggnad på Brandnävan 1 kan få en höjd av 6 meter och byggnad på Brandnävan 2 kan få en höjd av 11 meter. Höjderna motsvarar i stort byggnadernas höjd idag.
 • Att byggnad på Svedjenävan kan komma att få en höjd av 14,5 meter. Denna höjd är högre än övriga kontorsbyggnader som finns i området idag, men ger möjlighet för parkeringsplatser under idrottshall i byggnaden.
 • Detaljplanen ger möjlighet att uppföra ett bullerskydd utmed Västra Skrävlingevägen för att ge bullerskydd till utemiljö för möjlig skola på Brandnävan 1 och 2.
 • Planförslagets stadsbyggnadsidé är att ge större möjlighet till liv och rörelse i området genom nya möjliga användningar.
 • Ny bebyggelse ska också bidra till att skapa ett gaturum som är tydligare och mer stadsmässigt mot Ellenborgsvägen och Stenbärsgatan. Detta ska bidra till att området upplevs som mer integrerat med omgivningen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 8 juni – 21 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv