$left
$middle

5787

Dp 5787, del av Hyllie 160:12 i Bellevuegården

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Hyllie 160:12 i Bellevuegården i Malmö (Dp 5787). Under samrådstiden 4 juli - 12 september kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Att det är möjligt att fortsatt bedriva förskoleverksamhet inom området och att det är möjligt att använda marken för kultur- och fritidsändamål.
  • Förslaget möjliggör friyta för skoländamål i planområdets norra del. Gårdsplanen i väster avses att användas för parkering för anställda och för angöring.
  • Gatan som kopplar samman bebyggelsen med Bellevuevägen planläggs i förslaget som kvartersgata, i syfte att fortsatt användas för parkering och angöring till verksamheten.
  • Att befintlig bebyggelse skyddas och bevaras i planförslaget.
  • Att utvalda träd skyddas mot fällning och att minsta andel genomsläpplig mark regleras.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förslaget innebär att pågående förskoleverksamhet bekräftas samt användning för kultur- och fritidsändamål adderas. Detta bedöms inte förändra förhållanden på platsen på ett sådant sätt att det innebär en betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 4 juli - 12 september kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv