$left
$middle

5788

Dp 5788, Cornus 10

Granskning av detaljplan för fastigheten Cornus 10 i Virentofta. Under granskningstiden 18 april – 16 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

I den östra delen av planområdet tillåts bostäder och i den västra delen tillåts centrumverksamhet. Gällande fastighetsindelningsbestämmelse tas bort så att nya fastigheter kan bildas. Bebyggelsens omfattning regleras så att befintlig bebyggelse blir planenlig samt att eventuell ny bebyggelse anpassas till sin omgivning i skala.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 1 juni – 30 juni 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 18 april – 16 maj 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv