$left
$middle

5790

Dp 5790, Sjölunda 9 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Sjölunda 9 m.fl. i Spillepengen i Malmö (Dp 5790). Under samrådstiden 22 december 2022 – 3 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Detaljplanen innehåller tre olika planområden. Planområdet mellan Spillepengsgatan och Flintrännegatan möjliggör för en ny pumpstation, en justerad gatudragning för Seskarögatan, ett nytt och ett befintligt industrispår. Planområdet inom reningsverket på fastigheten Sjölunda ändras så att kryssad mark, som innebär endast komplementbyggnader i gällande detaljplan ersätts med byggrätt. Planområdet väster om fastigheten Sjölunda 9 möjliggör för en gammal dragning av industrispåret. Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom utbyggnaden berör ett redan befintligt reningsverk som utökas.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 22 december 2022 – 3 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5790 Följebrev till samrådshandlingar
  • Dp 5790 Planbeskrivning samråd
  • Dp 5790 Plankarta samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv