$left
$middle

5799

Dp 5799, Bunkeflostrand 9:8 m.fl. (Skånegården) i Bunkeflostrand

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Bunkeflostrand 9:8 m.fl. (Skånegården) i Bunkeflostrand i Malmö (Dp 5799). Under samrådstiden 30 november 2022 – 4 januari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Del av fastigheten Bunkeflostrand 9:8 planläggs för centrumverksamhet med syfte att kunna möjliggöra fritidsgård inom planområdet.
  • Detaljplanens utformning är anpassad till befintliga byggnader och de kulturmiljövärden som finns inom planområdet. Ingen ytterligare byggrätt ges. Högsta nockhöjderna är satta utifrån höjder på befintlig bebyggelse.
  • Befintlig gårdsbebyggelse med mangårdsbyggnad och ekonomilängor har försetts med rivningsförbud. Delar av gårdsbebyggelsen och den omgivande miljön har även försetts med skyddsbestämmelser. Därutöver, för skydd av bebyggelsens och den omgivande miljöns kulturmiljövärden, omfattas dessa också av varsamhetsbestämmelser.
  • Parkering anordnas i planområdets västra del. Befintlig lokalgata samt gångbana ingår i användningen allmän platsmark för gata. Därutöver planläggs en mindre yta som allmän platsmark för natur.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom det inte bedöms innebära negativa effekter på människors hälsa eller miljön. Vidare bidrar planförslaget till bevarande av kulturmiljö- och naturmiljövärden.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 30 november 2022 – 4 januari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv