$left
$middle

5803

Dp 5803, Parsifal 5

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Parsifal 5.

Under samrådstiden 10 oktober - 7 november 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

 • att fastigheten planläggs för centrum och skola
 • att befintlig äldre gårdsbebyggelse med kulturmiljövärde skyddas genom rivningsförbud
 • att ny byggrätt tillkommer inom fastigheten
 • att skyddsvärda befintliga träd skyddas genom marklov

Det möjliggör att befintlig skolverksamhet kan fortsätta att verka och utvecklas inom fastigheten samt att fastigheten fortsatt kan användas flexibelt för ett flertal olika verksamheter. Rivningsförbudet på befintlig gårdsbebyggelse ger möjlighet att följa områdets historiska utveckling från lantbruksmark till storskaligt bostadsområde.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom det inte innebär en omfattande förändring av pågående markanvändning. Fastigheten är sedan tidigare planlagd och ianspråkstagen för liknande användning som förslaget till detaljplan medger.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 10 oktober - 7 november 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5803 Följebrev till samrådshandlingar
 • Dp 5803 Planbeskrivning Samråd
 • Dp 5803 Plankarta Samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv