$left
$middle

5812

Dp 5812, Excellensen 5

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Excellensen 5 i Hästhagen. Under samrådstiden 9 juni – 21 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Att befintlig byggnad kan fortsätta vara en kontorsbyggnad.
  • Att befintlig byggnad kan omvandlas till gymnasium och vuxenutbildning, innehålla centrumverksamheter i bottenvåningen och i källarplan samt innehålla lättare vård utan övernattning.
  • Att befintlig byggnad kan byggas på upp till 22 meter, vilket är likartad högsta höjd som medges idag.
  • Att befintlig byggnad kan kompletteras med en tillbyggnad, företrädelsevis mot Carl Gustafs väg i nordväst och på så vis stärka kopplingen mellan bebyggelsen och gatan.
  • Att den större markparkeringen i öster kan finnas kvar, i enlighet med det gällande parkeringsservitutet som berör området.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 juni – 21 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv