$left
$middle

5813

ÄDp 5813, Korallen 1

Granskning av detaljplan för Korallen 1.

Under granskningstiden 2 oktober – 30 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget möjliggör att de befintliga verksamheterna restaurang och kontor, som idag har tidsbegränsade bygglov, kan ansöka om permanenta bygglov. Byggnaden på fastigheten kallas för Saltimporten. I den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen (2019) lyfts byggnaden fram som betydelsefull för utvecklingen av Nyhamnen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget endast möjliggör ny användning i en befintlig byggnad. Ingen ytterligare byggrätt ges.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 2 oktober – 30 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5813 Underrättelse om granskning
  • Dp 5813 Planbeskrivning granskning
  • Dp 5813 Samrådsredogörelse

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv