$left
$middle

5814

ÄDp 5814, Kvävet 3

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till
detaljplan för fastigheten Kvävet 3.

Under samrådstiden 6 september - 4 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av en planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:

  • Område som inte får bebyggas, prickmark, inom del av fastigheten Kvävet 3 tas bort.
  • Utöver tillåten byggnadshöjd medges anordnande av teknisk anläggning för förnyelsebar energi i en begränsad omfattning och på ett sätt som tar hänsyn till byggnadens gestaltning.
  • Fastighetsindelningsbestämmelsen 445K tas bort.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget bedöms utgöra en liten förändring av befintligt verksamhetsområde området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 6 september - 4 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5814 Följebrev till samrådshandlingar
  • ÄDp 5814 Planbeskrivning samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv