$left
$middle

5828

ÄDp 5828, Grunden 8

Granskning av detaljplan för Grunden 8.

Under granskningstiden 4 - 25 september 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av ett tillägg till gällande planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan PL 75 ändras på följande sätt:

  • Bestämmelse om att byggnaden endast får innehålla tre våningar och att vinden inte får inredas för bostadsändamål tas bort. Detta för att möjliggöra bostäder på vindsvåningen (våning fyra).
  • Bestämmelse om takfotshöjd tas bort och ersätts med en byggnadshöjd om högst 12 meter. Detta för att göra befintlig byggnad planenlig. Takkupor får finnas utöver angiven byggnadshöjd.
  • Bestämmelse om att gården endast får bebyggas med uthusbyggnader kompletteras med begränsningen att uthusbyggnader om högst 25 kvadratmeter byggnadsarea sammanlagt får uppföras. Detta för att säkerställa plats för vistelseytor, cykelparkering och avfallshantering när fler bostäder skapas inom kvarteret.
  • Övriga bestämmelser i gällande plan gäller fortsatt.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom den endast berör redan bebyggd och sedan länge ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 4 - 25 september 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar

sv