$left
$middle

5830

Dp 5830, del av Drotsen 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av Drotsen 1. Under samrådstiden:

1 september - 31 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

 • Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att omvandla befintlig kontorsbyggnad till en byggnad för både bostäder, centrumverksamheter och kontor. Omvandlingen ska ske i samklang med platsens kulturhistoriska värden och med det vidare syftet att i ökad grad integrera planområdet med den omgivande stadsmiljön.
 • Huvudbyggnaden får användas för bostäder, kontor och centrumverksamhet. Befintligt parkeringsgarage bekräftas.
 • Huvudbyggnadens hörnlägen mot Regementsgatan ska enligt förslaget användas för verksamhetslokaler och flera nya entréer ska finnas i byggnadens bottenvåning.
 • En större sammanhängande yta för bostadsgård finns i den sydöstra delen av planområdet.
 • Detaljplanen innehåller förbud mot rivning och planbestämmelser om skydd av kulturmiljön.
 • Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom den bekräftar befintlig bebyggelse med ny användning vilken inte bedöms bidra till omgivningspåverkan.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 1 september - 31 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5830 Följebrev till samrådshandlingar
 • Dp 5830 Planbeskrivning samråd
 • Dp 5830 Plankarta samråd
 • SBN 2022-12-15 §397a särskilt yttrande M och C

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv