$left
$middle

5831

ÄDp 5831, Lärksoppen 18

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
ändring av detaljplan för fastigheten Lärksoppen 18 i Kroksbäck i Malmö (ÄDp 5831). Under samrådstiden 1 december 2022 – 5 januari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av: planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Lärksoppen 18 upphävs medan övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Om fastighetsindelningsbestämmelsen upphävs kan fastighetsägarna ansöka om avstyckning från Lärksoppen 18 och uppföra ett bostadshus.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och medför inga risker för miljö och hälsa.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 1 december 2022 – 5 januari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5831 Följebrev till samrådshandlingar
  • ÄDp 5831 Planbeskrivning samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv