$left
$middle

5838

ÄDp 5838, Hällkistan 1

Granskning av detaljplan för fastigheten Hällkistan 1 i Fredriksberg.

Under granskningstiden 11 september – 2 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning.

Planförslaget innebär att den högsta tillåtna byggnadshöjden på 9 respektive 12 meter höjs till 21 meter högsta totalhöjd, inom del av fastigheten Hällkistan 1. Ändringen av detaljplanen innebär att Malmö Mejerier AB (Skånemejerier) kan bygga en ny energianläggning i syfte att säkra sin energiförsörjning och därigenom fortsätta att driva sin verksamhet. Den nya energianläggningen bedöms därtill minska verksamhetens klimatavtryck i jämförelse med dagens.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3§ miljöbalken, eftersom det ligger i befintligt industriområde på mark planlagt för industriändamål i anslutning till befintliga större industrianläggningar.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 11 september – 2 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5838 Underättelse om granskning
  • ÄDp 5838 Planbeskrivning granskning
  • ÄDp 5838 Samrådsredogörelse

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv