$left
$middle

5839

Dp 5839, del av Tygelsjö 41:1

Granskning av detaljplan för del av Tygelsjö 41:1. Under granskningstiden 7 - 28 september 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet en samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att:

  • En transformatorstation kan uppföras för att säkra den framtida elförsörjningen i Tygelsjö med omnejd.
  • Tillfart till området föreslås ske från Laavägen via befintlig jordbruksväg.
  • Byggnader med en högsta nockhöjd på 9 meter kan placeras inom området.
  • Gestaltningen anpassas för att anläggningen ska smälta in i landskapet.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom detaljplanen inte möjliggör verksamhet som innebär en betydande omgivningspåverkan med risk för människor hälsa. Den föreslagna användningen berör inte heller något Natura 2000-område.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 7 – 28 september 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.


Frågor och svar om planförslaget

Varför behöver en transformatorstation byggas?

I takt med att staden växer ökar också efterfrågan på el. Elnätet kring Malmö behöver ökad kapacitet för att möta det behov av elektrifiering som staden har. Fler solceller installeras i en högre takt än någonsin. Fler vill ladda sina elbilar och logistikindustrin vill driva mer av sin fordonsflotta med el. Det krävs en ny transformatorstation i Tygelsjö på grund av att tillgänglig kapacitet i området är begränsad med väldigt små möjligheter till utökning.


Varför har denna plats valts ut som lämplig för transformatorstationen?

En viktig förutsättning som uppfylls är att den placeras på kommunal mark i direkt anslutning till en befintlig 130kV elledning. Platsen bedöms även vara lämplig utifrån: att stationen placeras i ett redan bullerutsatt läge intill Trelleborgsvägen, att ett tillräckligt långt avstånd till befintliga bostäder kan hållas, samt att det redan finns en vall som fungerar som avskärmning mot närliggande bostäder.

Andra placeringar har utretts och bedömts vara sämre utifrån bl.a. framkomlighet till stationen, närhet till elledning, närhet till bostäder samt framtida exploateringsmöjligheter.


Kommer anläggningen att bullra?

En transformatorstation ger ifrån sig ett visst ljud/buller. En bullerutredning har därför tagits fram, för att säkerställa att transformatorstationens bullernivå håller sig inom de gränsvärden som finns gällande utemiljöer för de bostäder som ligger i närheten. En positivt faktor i detta fall är att anläggningen planeras nordöst om närliggande bostäder och att den vanligaste vindriktningen från sydväst bedöms påverka ljudbilden positivt.


Kommer anläggningen att bidra till ett magnetfält som påverkar närboende?

En utredning gällande magnetfält är framtagen som visar att den nya transformatorstationens bidrag till magnetfältet invid bebyggelsen antas vara försumbar samt att magnetfältsbidraget från kraftledningen vid bebyggelsen (ca 100 m från ledningen) är lågt.


Hur ska trafik ta sig till transformatorstationen?

Trafik kommer att köra till anläggningen söderifrån från Laavägen och vidare på den befintliga grusvägen fram till själva anläggningen. Under byggtiden kommer en hel del transporter förekomma, men när anläggningen är färdigbyggd kommer enbart enstaka transporter förekomma. Vägen kommer att förstärkas för trafik till anläggningen men kommer att vara grusad som den är idag och kan fortsatt användas som promenad- och ridstig.


Hur kommer själva transformatorstationen att se ut?

Transformatorstationen kommer att byggas in för att minska storleken på anläggningen och minska påverkan på omgivningen. Anläggningen kommer att bestå av två byggnader som är högst 9 meter höga i nockhöjd. Den ena byggnaden ska förses med ett sadeltak med 25-30 graders taklutning och förses med röd-orange tegelfasader. Den andra byggnaden är öppen upptill och ska även den ha röd-orange fasad.


Varför behöver ett stort område kring själva transformatorstationen hägnas in?

Målet är alltid att ta så lite mark i anspråk som möjligt. Det behöver dock finnas ett visst säkerhetsavstånd som man inte tänker på emellan byggnaderna, den tekniska utrustningen inom anläggningsområdet samt stolparna som innefattas i stationsområdet, som gör att ytan kan kännas onödigt stor. Det ska även finnas plats för kablar i marken inom området vilket gör att delar av ytan ser outnyttjad ut, men faktiskt används. Man måste också ta hänsyn till att anläggningar som är spänningssatta är farliga för den som inte har utbildning, rätt skyddsutrustning och verktyg. Därför hägnas anläggningarna in, för att undvika att obehöriga tar sig in och skadar sig själv eller andra.


Hur kommer vyerna ut över landskapet att påverkas? /Hur kommer anläggning uppfattas på håll?

All ny infrastruktur och utbyggnad av samhället som sker kommer att synas. Om påverkan på landskapsbilden är skälig i relation till den nytta som anläggningen medför avgörs inom ramen för detaljplanen och miljöprövningen av verksamheten. Det är länsstyrelsen som prövar ärendet. E.ON avser att utföra åtgärder för att minska synintrycket för de bostäder som är närliggande genom buskage och vall. Fotomontage har tagits fram för att visualisera intrycket av stationen.


Hur ser tidplanen för projektet ut?

Den preliminära tidplanen är att detaljplanen har varit ute på samråd under maj 2023, efter att beslut om samråd tagits i stadsbyggnadsnämnden i april 2023. Granskning sker under september 2023 och antagande planeras till december 2023. Därefter kan bygglov sökas vilket planeras ske under 2024. Själva anläggningen planeras stå färdig under år 2026.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5839 Underrättelse om granskning
  • Dp 5839 Planbeskrivning granskning
  • Dp 5839 Samrådsredogörelse granskning
  • Dp 5839 Plankarta granskning

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv