$left
$middle

5844

ÄDp 5844, Hamnen 22:45

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för Hamnen 22:45 i Inre Hamnen. Under samrådstiden 29 juni – 25 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbestämmelser och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär

  • en ändring i beskrivningen av prickmark i den rödmarkerade delen av den gällande detaljplanen Dp 4045, dvs. området söder om Grimsbygatan, väster om Frihamnsallén och norr om Jörgen Kocksgatan.

Beskrivningen av prickmark ändras till: "får endast bebyggas med pumpstation".

  • ett tillägg till användning T1

Användningen av T1 ändras till: T1 Hamntrafik, pumpstation.

Syftet med ändring av detaljplanen är att bekräfta befintlig användning av marken för en pumpstation under mark samt möjliggöra en utbyggnad av en pumpstationsbyggnad ovan mark. Befintlig pumpstation under mark kommer att rivas och ny pumpstation med rätt kapacitet kommer att byggas bredvid.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom förslaget bedöms utgöra en liten förändring av området och inte medföra några risker för miljö och hälsa.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 29 juni – 25 augusti 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5844 Följebrev till samrådshandlingar
  • ÄDp 5844 Planbeskrivning samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv