$left
$middle

5845

Dp 5845, Spindeln 2

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av fastigheten Spindeln 2 i Johanneslust. Under samrådstiden 5 juni – 30 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning

Planförslaget ger möjlighet för användningen centrum (ej hotell), kontor, verksamheter samt lättare vård (ej tillfällig övernattning). Planförslaget ger möjlighet för en nockhöjd på upp till 9 meter.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 juni – 30 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5845 Följebrev till samrådshandlingar
  • Dp 5845 Planbeskrivning samråd(SBN-2022-685-18)
  • Dp 5845 Plankarta samråd(SBN-2022-685-19)

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv