$left
$middle

5851

ÄDp 5851, Lotslärlingen 1

Granskning av detaljplan för fastigheten Lotslärlingen 1.

Under granskningstiden 29 september – 20 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av ett tillägg till gällande planbestämmelser och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att del av gällande detaljplan Dp 4919 ändras på följande sätt:

  • Högsta totalhöjd ändras till sex meter. Detta för att möjliggöra gemensamt uterum på gård/terrass för befintligt flerbostadshus.
  • Bestämmelse läggs till om att byggnad endast får användas som gemensamt uterum samt att bostadsrum inte får inredas.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan bebyggd och ianspråktagen mark.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 29 september – 20 oktober 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5851 Underrättelse om granskning
  • ÄDp 5851 Planbeskrivning granskning
  • ÄDp 5851 Samrådsredogörelse

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv