$left
$middle

5851

ÄDp 5851, Lotslärlingen 1

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
ändring av detaljplan för del av fastigheten Lotslärlingen 1 i Limhamns Hamnområde. Under samrådstiden 9 juni – 14 juli 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av ett tillägg till gällande planbestämmelser och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande detaljplan Dp 4919 ändras på följande sätt:

  • Högsta totalhöjd ändras inom del av område till sex meter. Detta för att möjliggöra gemensam vistelseyta för de boende i flerbostadshuset.
  • Bestämmelse om bullerskyddad uteplats tas bort. Detta då bestämmelsen inte längre är tillämpbar enligt nu gällande lagstiftning.

Planändringen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken eftersom den är ringa och endast berör redan bebyggd och ianspråktagen mark.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 9 juni – 14 juli 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

sv