$left
$middle

5866

ÄDp 5866, Matildehem 3

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag ändring av detaljplan för fastigheten Matildehem 3 i Gullvik. Under samrådstiden 5 juni – 29 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att gällande fastighetsindelning för fastigheten Matildehem 3 upphävs. Övriga delar av gällande detaljplan fortsätter att gälla oförändrat.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3 § miljöbalken eftersom planförslaget inte medför någon ny byggrätt.

Planprocessen

Eftersom planförslaget endast innebär upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser och detaljplanens genomförandetid har gått ut används ett förenklat planförfarande. De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen direkt besluta om ändring.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 juni – 29 juni 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • ÄDp 5866 Följebrev till samrådshandlingar
  • ÄDp 5866 Planbeskrivning samråd

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv