$left
$middle

5868

ÄDp 5868, Ängsklockan 2

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Ängsklockan 2.

Planuppdrag

sv