Dp 5095, del av Skeppsbron

Område del av SKEPPSBRON i Hamnen

Detaljplanen, Dp 5095, syftar till att göra det möjligt att omdana de offentliga ytorna kring kajen på Skeppsbron. Området används idag till stor del som parkering. Detta har varit en tillfällig lösning under den tid som citytunneln och parkeringsgaraget norr om centralstationen byggts. Avsikten är dels att omvandla detta tidigare hamnområde till allmän platsmark för att kunna skapa en attraktiv kaj och ett flaneringsstråk som på så sätt bättre binder ihop stadens centrala delar med Dockan och Västra Hamnen och dels att ge verksamheter förlagda vid kajkanten möjlighet att söka bygglov. En ändring av planbestämmelserna vid Posthusplatsen ger också möjlighet för angöring och leverans till Posthusets södra sida.
 
______________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan som har skickats ut till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2009-12-09—2010-01-23

Läs mer här:  

plankarta (pdf, 1 MB)
planbeskrivning (pdf, 133.4 kB)
genomförandebeskrivning (pdf, 63.5 kB)

Senast ändrad: 2018-06-08 11:06