Dp 5142, fastigheten Mölledalsskolan 1 med flera

Detaljplan 5142 för fastigheten Mölledalsskolan 1 med flera i Kirseberg.

Senast 2017-09-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan. Planförslaget har tidigare varit utsänt för dels samråd, dels granskning med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse respektive i ett granskningsutlåtande.

Med anledning av de förändringar av förslaget som skett sedan den första granskningen, som pågick vintern 2013/2014, skickas förslaget nu ut på en ny granskning. I samband med stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag lämnade Miljöpartiet in ett särskilt yttrande. Yttrandet bifogas.

Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter. Förslaget finns tillgängligt för granskning på www.malmo.se samt på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Planområdet ligger i Kirseberg, Bulltoftaområdet, i anslutning till Flygfältsparken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya byggrätter åt förskola, skola och LSS-boende samt att ändra användningen på befintliga byggnader till skola, idrotts- och kontorsändamål. Detaljplanen syftar också till att återställa delar av Flygfältsparken till park, efter att dessa under en tid har ingått i skolområdet, samt att säkra tillgängligheten till de olika funktionerna inom området med en ny allmän gata. Delar av fastigheterna Mölledalsskolan 1 och Kirseberg 14:93 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark. 

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planen antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2017-09-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

För frågor kontakta:
Katarina Jeraeus, planhandläggare
telefon 040 34 23 13 eller stadsbyggnadskontoret@malmo.se 

Granskning

Senast ändrad: