Dp 5148, fastigheten Byrådirektören 4

Detaljplan för fastigheten Byrådirektören 4 i Rosengård.

Senast 2018-01-15 måste eventuella synpunkter ha kommit in till stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

De synpunkter som har kommit in finns redovisade och
kommenterade av stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.
Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se
eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Om detaljplanen

Planläggningen syftar till att säkra framtiden för de verksamheter som idag bedrivs med tillfälliga bygglov på fastigheten genom att utöka antalet möjliga funktioner inom planområdet.
Syftet med detaljplanen är att förutom bostäder även möjliggöra kontor, hälsovård och skola/förskola och centrumändamål.

Planförslaget innebär att det i den norra byggnaden, förutom bostäder, även medges centrumändamål och i den södra byggnaden centrumändamål, förskola och vård.

Den ökade flexibiliteten som planläggningen innebär går i linje med stadens övergripande målsättning att planera för den blandade staden.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.

Senast 2018-01-15 måste eventuella synpunkter ha kommit in till stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: