Dp 5194 Hamnen 22:192

Fastigheten Hamnen 22:192 m.fl. (magasinsbyggnad M1) i Hamnen i Malmö

Detaljplanen, Dp 5194 syftar till att göra det möjligt att bevara magasinsbyggnaden M1 inom planområdet. Magasin M1 uppfördes 1919-1921 som mellanlager vid import och export. Få ändringar har gjorts sedan uppförandet. Byggnaden används ej i dag. Malmö stad planerar att sälja byggnaden med tomträtt till företaget Lifra L&B i Malmö AB. Ett tidigare alternativ var att byggnadsminnesförklara byggnaden.

__________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan som har skickats ut till berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2011-04-29 — 2011-06-30

Samråd

Senast ändrad: