Dp 5258, Område norr om kv Polonäsen

Detaljplanen, Dp 5258 syftar till att göra det möjligt att bygga en förskola med 8 avdelningar (160 barn) i en byggnad i två plan. Markbehov ca 6000 kvm + markreservation på 3000 kvm för framtida behov ger totalt en tomtyta på ca 9000 kvm.

_______________________________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som nu finns tillgängligt för granskning. Förslaget har skickats i syfte att ge berörda myndig­heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare) möjlighet att lämna synpunkter.


Granskning

Senast ändrad: