Dp 5272, Del av Hamnen 22:163

Detaljplan för del av Hamnen 22:163 (Oljevägen m.fl.) i Hamnen

Gatorna i Oljehamnen har sedan länge varit inhägnade och avstängda för allmän trafik av säkerhetsskäl. Gator som inte är tillgängliga för allmän trafik kan inte vara allmän gata. Syftet med detaljplanen, Dp 5272, är att överföra gatorna inom planområdet från allmän platsmark till kvartersmark genom bildandet av en gemensamhetsanläggning, körväg.

________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag till detaljplan som har skickats ut till berörda myndigheter, andra förvaltningar och de verksamma i området (sakägare).

 
Samrådstiden är: 2013-10-07 — 2013-10-31

Samråd

Senast ändrad: 2018-06-08 11:06