$left
$middle

5319

Dp 5319 för kvarteret Fredriksborg

Granskning av detaljplan för kvarteret Fredriksborg i innerstaden. Under granskningstiden 12 juni – 03 juli 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, granskningsutlåtande 1, granskningsutlåtande 2 samt fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär: att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse dels genom tillskottet av bostäder, dels genom att säkra framtiden för befintliga verksamheter (som bedrivs med tillfälliga bygglov) genom att utöka ändamålet för fler funktioner. I nordost planläggs en mindre allmän park som delvis ska fungera som fördröjningsyta för dagvatten och översvämningsyta vid skyfall.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom området redan är exploaterat. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2015-05-29 - 2015-06-26. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Detaljplanen har tidigare varit på granskning vid två tillfällen. Granskning 1 ( 2015-11-20- 2015-12-18) Granskning 2 (2016-06-23 - 2016-08-08). De inkomna synpunkterna finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i granskningsutlåtande 1 respektive granskningsutlåtande 2.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 12 juni – 03 juli 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, .

Granskning