Dp 5331 Limhamn

Granskning av detaljplan för fastigheten LIMHAMN 153:260 mfl i Limhamn . Under granskningstiden 27 maj - 27 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning och utlåtande efter granskning.

Planförslaget innebär:

• Möjliggörande av utbyggnad av befintligt bostadshus.• Bestämmelser om att byggnaden ska ha sadeltak samt att takkupor endast får finnas mot söder.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planområdet utgörs av en begränsad yta inne i ett redan bebyggt område. Detaljplanen berör område av riksintresse för kustzonen men planförslaget bedöms inte riskera att skada riksintresset.

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 21 januari – 25 februari 2014 samt under en första granskning under tiden 23 maj – 23 juni 2014.

 

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 27 maj - 27 juni 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: