Dp 5349, Ryggen 19

Detaljplan för fastigheten RYGGEN 19 i Kirseberg

Detaljplanen, Dp 5349 syftar till att göra det möjligt att ersätta delar av befintlig industribebyggelse med handel och bostäder. Ny bebyggelse föreslås innehålla i huvudsak flerfamiljsbostäder i form av hyresrätter (ca 80 lägenheter) samt kommersiella lokaler i delar av bottenplan (2 lokaler).

Byggherre för projektet är Euro i Finja AB.

_______________________________


Stadsbyggnadsnämnden har 2013-10-17 gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för ovan nämnda område. Anmälan

Senast ändrad: