Dp 5364, Oxie 17_3

Detaljplanen, Dp 5364 syftar till att pröva förutsättningarna att på en del av fastigheten Oxie 17:3 bygga en anläggning för produktion av biogas med tillhörande uppgraderingsanläggning samt möjlighet att anlägga en tankstation för fordonsgas inom området.

Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.


I samband med Stadsbyggnadsnämndens beslut om samråd lämnade (m) och (fp) in ett särskilt yttrande. I samband med nämndens beslut om granskning reserverade sig (m) och (fp) mot beslutet. Dessa skrivelser följer med ärendet.


Förslaget finns tillgängligt för granskning på kontorstid under perioden 6 oktober 2016 – 27 oktober 2016 i Malmö stadshus, entréhallen, August Palms plats 1.


Planområdet är beläget söder om Elisedalsvägen strax öster om vägporten under Yttre Ringvägen och begränsas av Elisedalsvägen i norr och av omgivande jordbruksmark.


Planförslaget gör det möjligt att bygga en anläggning för biogasproduktion i överensstämmelse med den tillståndsprövning enligt miljöbalken som pågår parallellt med planarbetet.


Planförslaget avviker från översiktsplanen på så sätt att området där är angivet som ett område för vindkraftsproduktion. Förslaget bedöms dock vara förenligt med översiktsplanens syfte.


Planen antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken och därför görs en miljöbedömning parallellt med detaljplanen. Miljöbedömning innebär bland annat att en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har upprättats. I detta fall utgörs detaljplanens MKB till största delen av den MKB som tillhör tillståndsärendet. Denna finns tillgänglig för granskning tillsammans med detaljplaneförslaget. 1 (3)


Synpunkter på förslaget skickas till epostadress stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.


Senast 2016-10-27 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:05