$left
$middle

5408

Dp 5408, fastigheten Toarp 2:14

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till detaljplan för fastigheten Toarp 2:14 m.fl. i Oxie. Under granskningstiden 31 augusti till 21 september 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär:

  • Möjlighet att bygga cirka 20–25 stycken 1 ½ vånings småhus i en sluttning upp från N P Skölds väg.
  • Bebyggelsen samlas kring ett generöst gemensamt rum för angöring, aktiviteter och grönska.
  • Angöring sker via N P Skölds väg.
  • Hantering av dagvatten för att förhindra översvämningar löses med en fördröjningsyta inom planområdet på del av fastigheten Toarp 5:2 och en fördröjningsyta vid Toarpsbäcken i Oshögaparken.
  • Områdets höjdskillnader kräver omsorg i anläggningen av marken. Terrasseringar behövs men får ha högsta höjd av 0,6 meter. Det gemensamma rummet bearbetas med vilplan mellan sluttande gångytor för att uppnå tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.
  • Parkering sker vid den enskilda bostaden.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljö-balken eftersom det är en begränsad bostadsbebyggelse som uppförs.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 31 augusti till 21 september kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Du behöver skicka in skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningsperioden, för att kunna överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för granskning från den 1 mars till 18 mars 2019. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i ett utlåtande. Efter granskningen 2019 har planområdet utökats och en yta har avsatts till fördröjningsyta för vatten på allmän plats, därför går planförslaget nu ut på en andra granskning.

Granskningshandlingar