Dp 5430 (del av Lindängelund) Lockarp 44:1 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelund) i Lockarp i Malmö (Dp 5430) . Under samrådstiden 5 mars – 6 april 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget innebär:

  • De delar av Lindängelund som kallas Landskapsparken och Millennieskogen planläggs som park. Det ger en större flexibilitet i utformningen av parken jämfört med hur området är planlagt idag.
  • Bullerskyddsvallen i söder tillåts höjas med 10 - 20 meter högre än dagens vall. Detta för att bättre skydda parken från buller från Yttre Ringvägen och järnvägen.
  • Entrén vid Kastanjegården planläggs med del av yta som gata och parkering, för att åstadkomma en tydligare och säkrare miljö vid en av parkens entrépunkter.
  • Odlingslotterna planläggs även fortsättningsvis som odlingslotter, men gränsen justeras mot parken så att den motsvarar hur området är avgränsat idag.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom detaljplanen i huvudsak fastställer pågående markanvändning, men medger en förändring av parkens innehåll och karaktär. En sådan utveckling kan ge en positiv miljöpåverkan på sikt, där såväl vistelsekvaliteter som biologiska kvaliteter ges bättre förutsättningar.

Planområdet berör inte några områden som omfattas av områdesskydd enligt miljöbalken.

Planprocessen

Sverigedemokraterna har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationen bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 mars – 6 april 2021 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: