Dp 5448, fastigheten Rosengård 130:250

Detaljplan för del av fastigheten Rosengård 130:250 i Östra Rosengårdsfältet i Rosengård.

Senast 2018-06-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat rubricerade förslag till detaljplan.
Planförslaget har tidigare varit utsänt för samråd med Länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.

De synpunkter som har kommit in finns redovisade och
kommenterade av Stadsbyggnadskontoret i en samrådsredogörelse.
Den som inte godkänner att förslaget till detaljplan antas i den utformning som redovisas i bifogade handlingar ges härmed tillfälle att lämna sina synpunkter.

Synpunkter på förslaget skickas till stadsbyggnadskontoret@malmo.se
eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämnas skriftligt och med namn och adress.

Senast 2018-06-05 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: