5460

Dp 5460, kv Smedjan

Detaljplan för östra delen av kvarteret Smedjan i Innerstaden.

Senast 2018-10-12 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande


Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 13 september – 12 oktober 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor,205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret,August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget
Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse.

Planförslaget innebär: att möjliggöra ny kvartersstad för en blandning av gammalt och nytt och en blandning av bostäder, förskola, kontor, handel och centrumfunktioner. Ett finmaskigt vägnät av nya allmänna gator, torg och park föreslås.

Norra Sorgenfri ska i enlighet med Planprogrammet kännetecknas av en stor variationsrikedom där nya former blandas med material som finns i området. Särskild omtanke ska läggas vid utformningen av bottenvåningarna och bebyggelsen ska vara utformade på ett sätt som aktiverar gatan.

Planområdet möjliggör för bostäder, centrumverksamhet, vård, park samt en förskola.
Delar av fastigheten Smedjan 13 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Senast 2018-10-12 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning