$left
$middle

5461

Dp 5461, Innerstaden 9:142

Granskning av detaljplan för del av fastigheten Innerstaden 9:142 (Uteförskola i Pildammsparken) i Innerstaden i Malmö (Dp 5461). Under granskningstiden 1 juli - 4 september 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.

Planförslaget gör det möjligt att bevara befintlig förskoleverksamhet i Pildammsparken på lång sikt, genom att det ges möjlighet att uppföra tre nya, permanenta byggnader som ersätter äldre vindskydd. Två av dessa äldre vindskydd har endast haft tidsbegränsade bygglov. Planförslaget innebär också att en befintlig äldre byggnad, ”Häxans hus” bevaras och skyddas från rivning.

Planförslaget avviker från översiktsplanen genom att omfatta kvartersmark för skoländamål inom område som i översiktsplanen är utpekat som existerande park och natur (Pildammsparken).

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom planförslaget innebär att verksamhet som redan idag finns i Pildammsparken ges permanenta förutsättningar och att föreslagen bebyggelse till största del kommer att ligga på samma plats som äldre, tillfällig bebyggelse.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 28 september – 30 oktober 2020. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 1 juli - 4 september 2022 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Granskningshandlingar