Dp 5461, Innerstaden 9:142

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för för del av fastigheten INNERSTADEN 9:142 (Uteförskola i Pildammsparken) i Innerstaden. Under samrådstiden 2 oktober – 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget gör det möjligt att bevara befintlig förskoleverksamhet i Pildammsparken på lång sikt, genom att det ges möjlighet att uppföra tre nya, permanenta byggnader som ersätter äldre, mindre och delvis tillfälliga vindskydd. Planförslaget innebär också att en befintlig äldre byggnad, ”Häxans hus” bevaras och skyddas från rivning.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken eftersom den föreslagna förskolebebyggelsen är mycket begränsad till sin omfattning och kommer till största del att ligga på samma plats som äldre, tillfällig bebyggelse.


Planprocessen
De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna.
Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 2 oktober – 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: