Dp 5466, område sydväst om Lockarps trafikplats

Detaljplan för området sydväst om Lockarps trafikplats i Lockarp.

Senast 2018-03-21 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 27 februari – 21 mars 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost
stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Planförslaget finns även tillgängligt på www.malmo.se/detaljplaner och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget
Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning
Planförslaget innebär:
• Bebyggelse för en större verksamhet kommer att uppföras på en fastighet i planområdets västra del. Mindre verksamheter kommer att etableras i anslutning till Arrievägen i öster.
• Detaljplanen medger industriverksamhet, kontor och bilservice.
Delar av fastigheten Lockarp 8:2 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark för naturområde för att bevara en äldre trädgård samt gatumark för att säkra trädplantering längs Arrievägen.
Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom tillskottet av trafik bedöms som relativt lågt i relation till rådande trafikförhållanden.

Planprocessen
Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 30 januari – 24 februari 2017. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnads-kontoret i samrådsredogörelsen.

Senast 2018-03-21 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: