Dp 5475, Triton 7

Detaljplan för fastigheten Triton 7 m fl, Hamnen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 26 mars 2018 – 20 april 2018 lämna eventuella synpunkter.

Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost
stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor,
205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Planförslaget finns även tillgängligt  på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:
• Ett kvarter med ca 90 bostäder, ca 9 300 kvm BTA kontor samt 1 500 kvm BTA centrumverksamhet på bottenplan ut mot Neptunigatan och kajpromenaden möjliggörs.
• Högsta byggnadshöjder tillåts upp till 33,5 meter respektive 31,5 meter för den norra delen av bebyggelsen.
• En köryta mellan bostads- och kontorsbebyggelsen ska möjliggöra för passage för gående och cyklister, ingång entré bostäder, infart garage, inlastning centrumverksamheter, besöksparkering och parkering för rörelsehindrade.

Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.
Del av fastigheten Hamnen 21:159 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 30 oktober 2017 – 24 november 2017. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

För eventuella frågor, kontakta planhandläggare asterios.tolikas@malmo.se

Senast 2018-04-20 måste eventuella synpunkter ha kommit in till stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-06-08 11:04