Dp 5477, fastigheten Fältmätaren 1

Ändring av detaljplan för fastigheten Fältmätaren 1 med flera i Bunkeflostrand och stadsområde Väster.

Senast 2018-05-15 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskningstid och synpunktslämnande

 Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 2018-04-24 - 2018-05-15 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.


Planförslaget


Planförslaget består av plankarta, och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning.
Planförslaget innebär: möjlighet för utbyggnad av befintligt bostadsområde med ytterligare ca 90 bostäder genom att uppföra fem nya flerbostadshus.


Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.
Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken.


Planprocessen


Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 2016-08-22-2016-10-03. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.


Moderaterna och Liberalerna har reserverat sig över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag samt beslut om att låta förslaget gå ut på granskning. Sverigedemokraterna har reserverat sig till beslut om att låta förslaget på ut på granskning. Reservation bifogas.

Senast 2018-05-15 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: