Dp 5478, Innerstaden 31:11 m fl

Detaljplan för fastigheten Innerstaden 31:11 med flera

Senast 2018-10-01 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under granskningstiden 3 september – 1 oktober 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planförslaget finns även tillgängligt på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Planförslaget

Planförslaget består av plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, fastighetsförteckning, planprogram.

Planförslaget innebär:

  • Planförslaget innebär att ett område nordost om Centralstationen, i ett stationsnära läge i staden, kompletteras med ny bebyggelse i form av bostäder och kontor.
  • Bebyggelsen föreslås skapa en karaktärsfull och rytmiskt intressant bebyggelsefront, mot spårområdet och den äldre stadskärnan. Bebyggelsen utformas med variation i uttryck och höjder.
  • Planförslaget binder samman Nyhamnen med Gamla staden söder om bangården genom en gångbro i västra delen av planområdet.
  • Planområdet möjliggör för upp till 64 000 m2 BTA, fördelat på ca 32 000 m2 nya bostäder (ca 320 bostäder) och ca 32 000 m2 nya kontor/centrumverksamhet.

Delar av fastigheterna Innerstaden 31:10, Innerstaden 31:11, Järnvägen 1:1, Hamnen 22:31 och Hamnen 22:33 avses i förslaget tas i anspråk till allmän platsmark.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken. Stadsbyggnadskontoret har tillämpat en för ändamålet framtagen checklista och med stöd av denna samt analys av de olika frågeställningarna i planarbetet gjort bedömningen att förslaget inte kan utgöra betydande miljöpåverkan såsom det åsyftas i MB 6 kap 11§. Kvarstående frågeställningar så som buller, risker, luftkvalitet som i aktuell plan kan tänkas påverka människors hälsa och säkerhet har lyfts fram, utretts och beaktats i planbeskrivningen för aktuell plan med föreslagen markanvändning.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 31 mars 2017 – 26 april 2017. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Moderaterna och Liberalerna har reserverat sig mot och Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut att låta planförslaget gå ut på samråd. Reservationen/yttrandet finns tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.

Senast 2018-10-01 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas granskningen och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Granskning

Senast ändrad: 2018-10-03 15:54