Dp 5479, fastigheten Lärkträdet 16

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Lärkträdet 16 i Innerstaden. Under granskningstiden 27 februari – 20 mars 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av plankarta med illustration och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse, utlåtande efter granskning och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär:
- Möjlighet att förtäta i ett kollektivtrafik- och servicenära läge. Tre nya bostadshus i 4-6 våningar med sammanlagt ca 100 lägenheter blir möjliga på fastigheten Lärkträdet 16.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen. Detaljplanen tar dock inte hänsyn till översiktsplanen avseende den utpekade prioriterade gröna kopplingen som enligt översiktsplanen ska löpa genom kvarteret och stärkas.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken på grund av sin omfattning och sitt innehåll.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 27 februari – 20 mars 2019 kan du som berörs
av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Granskningshandlingar

Senast ändrad: 2019-02-27 13:52