Dp 5481, fastigheten Hilleröd 13

Detaljplan för fastigheten Hilleröd 13 i Innerstaden.

Senast 2016-11-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa skede i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden upprättat detta förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder på fastigheten genom byggnation av ett nytt flerbostadshus samtidigt som värdefulla kultur- och naturvärden skyddas.

Planläggningen motiveras av läget med närhet till bra kollektivtrafik samt av att den aktuella fastigheten har en relativt stor obebyggd yta som bedöms rymma ett nytt flerbostadshus samtidigt som en äldre bevarandevärd byggnad kan skyddas. Planförslagets omfattning och innehåll framgår av bifogade handlingar.

Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 11§) ska samråd ske när detaljplaner tas fram.


Genom detta samråd ges statliga myndigheter, kommunala förvaltningar, sakägarem och andra som berörs möjlighet att lämna synpunkter. Planhandlingarna finns även tillgängliga på www.malmo.se.

Synpunkter på förslaget skickas till epostadress: stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress: Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Synpunkter ska lämna skriftligt och med namn och adress.

Senast 2016-11-17 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa skede i detaljplaneprocessen.

Samråd

Senast ändrad: